Ana Konular

Pelvik Organ Prolapsusu

 • Anatomi, fizyoloji, risk faktörleri
 • Gebelik, doğum, önleme stratejileri
 • İnnovatif teknikler
 • Pelvik organ prolapsusu—Konservatif yönetim
 • Pelvik organ prolapsusu --- Cerrahi yönetim
  • Doğal doku onarımları
  • Yaklaşım yolu
  • Meş cerrahisi
  • Histerektomi? Histeropeksi?
  • Eş zamanlı tedaviler
  • Vaginal doğal orifis endoskopik cerrahi (V-Notes)
 • Komplikasyon yönetimi

Üriner İnkontinans

Aşırı aktif mesane
 • Tanım, fizyoloji, semptom isimlendirmesi
 • Hasta değerlendirmesi
 • Yönetimde birinci basamak tedaviler
 • Hangi hastaya hangi medikal tedavi
 • Dirençli aşırı aktif mesane tedavisi
 • Geriyatrik hastaya yaklaşım
Stress üriner inkontinans
 • Tanım, fizyoloji, semptom isimlendirmesi
 • Hasta değerlendirmesi
 • Yönetimde birinci basamak tedaviler
 • Cerrahi tedaviler
  • Meşsiz tedaviler
  • Meşli tedaviler
 • İnnovatif teknikler
 • Rekürrens yönetimi
 • Komplikasyon yönetimi

Üriner disfonksiyon

 • Risk faktörleri
 • Değerlendirme
 • Yönetim
 • Vezikovaginal fistül yönetimi

Pelvik Ağrı

 • Kronik Pelvik Ağrının Jinekolojik nedenleri
 • Pelvik ağrı ile ilişkili kas-iskelet sistem bozuklukları
 • Kronik Pelvik ağrının yönetimi
 • Nörolojik pelvik ağrılar

Kadın Cinsel Disfonksiyonu

 • Kadın cinsel disfonksiyonuna genel bakış
 • Erkek faktörlerinin kadın cinsel fonksiyonuna etkileri
 • Genitopelvik ağrı/penetrasyon bozuklukları
 • Cinsel disfonksiyona psikososyal yaklaşım

Pelvik taban disfonksiyonunda enerji temelli cihazların kullanımı


Menopoz

 • Menopozun genitöüriner sendromu
 • Menopozun güncel hormonal tedavisi
 • Menopozda beslenme
 • Antiaging tedaviler

Kozmetik Jinekoloji

 • Jinekolojik genital estetik uygulamaları
 • Basit Labioplasti
 • Kombine labioplasti
 • Vaginoplasti ve Perineoplasti
 • Vulvar cerrahi dışı kozmetik uygulamalar

Genital sistem enfeksiyonları

 • HPV enfeksiyonları
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • Tekrarlayan vulvovaginal enfeksiyonlar

Koloproktoloji

 • Fekal inkontinansa birinci basamak yaklaşım
 • İrritabl barsak sendromu
 • Obstetrik anal sfinkter yaralanması önleme stratejileri
 • Rektovaginal fistüllerin tedavisi

Canlı Cerrahiler


Video Oturumu


Sözlü bildiri Oturumu


Yenilikçi Cerrahi Teknik/ Alet oturumu


Kurslar

Temel Ürodinami Kursu
Uygulamalı Lazer Kursu
Pelvik Taban Ultrasonografisi Kursu
Ürojinekoloji Hemşireliği Kursu
Pelvik Taban Laparoskopi Kursu
Meşsiz Stress Üriner İnkontinans Tedavisi Kursu
Kozmetik Jinekoloji Kursu
Obstetrik Anal Sfinkter Kursu

ÖNEMLİ TARİHLER